ຂອບເຂດໜ້າວຽກການບໍລິການວຽກ O&M

ການບໍລິການວຽກຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ (ວຽກບຳລຸງຮັກສາແບບ PM)

ການບໍລິການວຽກບຳລຸງຮັກສາ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ (ວຽກແກ້ໄຂ-ສ້ອມແປງແບບ CM/IM)