Slide 1
ສັນຍາ PSA ສຳລັບຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ກັບ ບໍລິສັດ E&E & ບໍລິສັດ ESCO (ປະເທດໄທ)

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1​ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 650 MW

Slide 1
ສັນຍາ PSA ສຳລັບຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ກັບ ບໍລິສັດ SINOHYDRO ເບີ 10 (ປະເທດລາວ)

ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 260 MW

Slide 1
ສັນຍາ O&M ສຳລັບຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ
ກັບ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 ຈໍາກັດ (NL1PC)

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 65 MW

Slide 1
ສັນຍາ PSA ສຳລັບຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ
ກັບ ບໍລິສັດ KOWEPO (ລາວ)

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 410 MW

Slide 1
ສັນຍາ PSA ສຳລັບຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ກັບ ບໍລິສັດ E&E & ບໍລິສັດ ESCO (ປະເທດໄທ)

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1​ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 650 MW

previous arrow
next arrow
clouds-77991100-slide1
clouds-77991100-slide2

ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ
ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

ບໍລິການສ້ອມແປງເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ

ບໍລິການ ດ້ານວິສະວະກຳ
ແລະ ວາງແຜນການຜະລິດ

ບໍລິການ ທຸລະກິດ ຮ່ວມທຶນ
ພາຍໃນ & ຕ່າງປະເທດ

ປະສົບການຫລາຍກວ່າ 50 ປີ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ

ເປັນບໍລິສັດ ນຳໜ້າ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ວຽກ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງ ຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ (IPPs) ໃນ ສປປ ລາວ.

ບໍລິສັດ ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ອີດີແອວເຈັນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ (EDL-GEN O & M) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2017 ດ້ວຍທືນຈົດທະບຽນ 2,4 ຕື້ກີບ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ຖືຮຸ້ນ 100%.

* ທຸລະກິດ ຫລັກ ຂອງ ບໍລິສັດ EDL-GEN O&M ມີ 3 ປະເພດທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:
  1. ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  2. ເຂົ້າຮ່ວມຖືຮຸ້ນນຳບໍລິສັດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ.
  3. ບໍລິການດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ຜູ້ຊຳນານງານ, ທີ່ປຶກສາດ້ານ O&M ສຳລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

50 Years
O & M
Experience

ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ລູກຄ້າບໍລິສັດ

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່

 ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕືກອາຄານສະຖາບັນໄຟຟ້າລາວ ຊັ້ນ 6 ຫ້ອງ 601-602.

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່

 ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕືກອາຄານສະຖາບັນໄຟຟ້າລາວ ຊັ້ນ 6 ຫ້ອງ 601-602.