ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ບໍລິສັດ EDL-Gen O&M

ປະສົບການເຮັດ OPERATION & MAINTENANCE ສຳລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ

PSA-KOWEPCO ເຂື່ອນເຊປຽນເຊນໍ້ານ້ອຍ – 410MW 
PSA-EGAT ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 – 65MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 – 60MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 – 23MW
(E&E) ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 – 650MW
PSA-SINOHYDRO B10
 ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ~ 260MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຈຽນ – 104MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາດສະແລນ – 3.2MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 - 155MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ~ 130MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ - 88MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2 - 76MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເລິກ - 60MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 - 45MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 - 40MW
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ - 14MW

ປະສົບການ ທາງດ້ານວຽກງານບຳລຸງຮັກສາ-ສ້ອມແປງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ (MINOR & MAJOR OVERHAUL)

MINOR OVERHAUL
MAJOR OVERHAUL
POWER TRANSFORMER MAINTENANCE
STATOR WINDINGS INSPECTION
THRUST BEARING REFURBISHMENT