ສະໝັກຕຳແໜ່ງງານ

ບໍລິສັດ ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ອີດີແອວເຈັນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ (EDL-GEN O & M) ແມ່ນ ບໍລິສັດ ໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (EDL-GEN) 100 % ສຳລັບ ທ່ານໃດ ທີ່ຕ້ອງການສະໝັກວຽກ ກັບ ພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ປະກອບເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕິດຕໍ່ ພົວພັນ ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

 1. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ / ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport)
 2. ສຳເນົາໃບຄະແນນ
 3. ສຳເນົາໃບປະກາດ
 4. ໃບຍັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ
 5. ໃບຍັ້ງຢືນຄໍ້າປະກັນ
 6. ໃບກວດສຸຂະພາບ
 7. ໃບແຈ້ງໂທດ 

ບໍລິສັດ ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ອີດີແອວເຈັນ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ (EDL-GEN O & M)

ພະແນກຈັດຕັ້ງ – ບໍລິຫານ
ຖະໜົນ ມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: + 856 21 316758 – 59.
ອີເມລ: edlgenom@edlgen.com.la

 • ອາຍຸ < 30 ປີ
 • ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂັື້ນໄປ ສາຂາວິຊາໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕນິກ ຫລື ສາຂາກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກະ໋ (Shift) ກາງເວັນ ຫລື ກາງຄືນໄດ້.
 • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: Word, Excel, Powerpoint, … ອື່ນໆ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກ Operator ຢູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາ ພິເສດ.

ນະໂຍບາຍບໍລິສັດ:

 • ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ແລະ ກອງທຶນອົງການປະກັນສັງຄົມ (ອປສ) 
 • ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ, ເຄື່ອງແບບ uniform ພະນັກງານ ແລະ ທີ່ມີທີ່ພັກເຊົາ.
 • ເງິນເດືອນ, ເງິນ Incentive KPI, ເງິນ Bonus & ເງິນນະໂຍບາຍອື່ນໆ.
 • ອາຍຸ < 30 ປີ
 • ຈົບການສຶກສາຊັ້ນກາງ ຂັື້ນໄປ ສາຂາວິຊາກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕນິກ, ກໍ່ສ້າງ ຫລື ສາຂາກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ
 • ມີຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: Word, Excel, Powerpoint, … ອື່ນໆ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທິມໄດ້
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກ Maintenance ຢູ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາ ພິເສດ.

ນະໂຍບາຍບໍລິສັດ:

 • ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ ແລະ ກອງທຶນອົງການປະກັນສັງຄົມ (ອປສ) 
 • ກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ, ເຄື່ອງແບບ uniform ພະນັກງານ ແລະ ທີ່ມີທີ່ພັກເຊົາ.
 • ເງິນເດືອນ, ເງິນ Incentive KPI, ເງິນ Bonus & ເງິນນະໂຍບາຍອື່ນໆ.