ຄະນະອຳນວຍການຝ່າຍ

Daovieng-Sounanthalath

ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເຕັກນິກ

HQ0005

ທ່ານ ພູຂົງ ສິນຍະສອນ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍພັດທະນາທຸລະກິດ

HQ0006

ທ່ານ ທອງສຳເລັດ ຣັດຕະນະບຸດ

ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ-ແຜນການ

Mr_Vilandone_Keophila

ທ່ານ ວິລັນດອນ ແກ້ວພິລາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເຕັກນິກ

HQ0004

ທ່ານ ຈິດວິໄລ ນັນທະວົງສາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ-ແຜນການ

ອັບເດດວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023