ຄະນະອຳນວຍການຝ່າຍ

MrBounkeuth

ທ່ານ ບຸນ​ເກີດ ໄຊ​ຍະ​ສອນ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ-ແຜນການ

Mr_Vilandone_Keophila

ທ່ານ ວິລັນດອນ ແກ້ວພິລາ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເຕັກນິກ

HQ0005

ທ່ານ ພູຂົງ ສິນຍະສອນ

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍພັດທະນາທຸລະກິດ

MsPaphatsone

ທ່ານ ນາງ ປະພັດສອນ ບົວພິມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ-ແຜນການ

sichaleun

ທ່ານ ສີຈະເລີນ ລາດສົມດີ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເຕັກນິກ

HQ0004

ທ່ານ ຈິດວິໄລ ນັນທະວົງສາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍພັດທະນາທຸລະກິດ

ອັບເດດວັນທີ 7 ມີນາ 2024