ຄະນະສະພາບໍລິຫານ

Daovieng-Sounanthalath

ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ

ປະທານ

ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ

ກຳມະການ

ທ່ານ ຄຳໄບ ຫລວງໄຊ

ກຳມະການ

ອັບເດດວັນທີ 07 ມີນາ 2024