ຄະນະສະພາບໍລິຫານ

MrVongsakounBOD

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ

ປະທານ

DMD_Souksanh_Phongphila

ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ

ຮອງປະທານ

ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ

ກຳມະການ

ທ່ານ ຄຳໄບ ຫລວງໄຊ

ກຳມະການ

ທ່ານ ສີລິພົມ ແສງອ່ອນແກ້ວ

ກຳມະການ

ອັບເດດວັນທີ 16 ມີຖຸນາ 2022