ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

CEO_Xay_Saysetha

ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO)

ທ່ານ ...............................

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
(ສາຍງານ ... )

ອັບເດດວັນທີ 21 ພະຈິກ 2023