ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

CEO_Xay_Saysetha

ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO)

HQ0006

ທ່ານ ທອງສຳເລັດ ຣັດຕະນະບຸດ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
(ສາຍງານບໍລິຫານ-ແຜນການ )

Rattana_Sou

ທ່ານ ຣັດຕະນະ ສຸວັນນະວົງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
(ສາຍງານເຕັກນິກ)

ອັບເດດວັນທີ 7 ມີນາ 2024