ການບໍລິການທົດສອບອຸປະກອນໄຟຟ້າ ສຳລັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ

ຮູບພາບການທົດສອບອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຢູ່ ສະຖານີ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຜ-ຟຟລ ແລະ IPPs

ຄະນະທິມງານທົດສອບອຸປະກອນ ຂອງ ບໍລິສັດ EDL-GEN O&M
ຊຸດອຸປະກອນທົດສອບ ຂອງ ບໍລິສັດ EDL-GEN O&M
ທົດສອບໝໍ້ແປງ Switchyard ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 21.08.2023
ທົດສອບ CT, PT, LA ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 21.08.2023

ທົດສອບ GAS SF6 Analysis of CB 115kV ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 20.08.2023

ທົດສອບໝໍ້ແປງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 16.08.2023
ທົດສອບ Relay ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 17.08.2023
ທົດສອບ CB ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 18.08.2023
ທົດສອບ CB Switchyard ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 19.08.2023
ທົດສອບ CT,PT,LA ທີ່ Switchyard ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 20.08.2023

ທົດສອບ Stator winding & Rotor ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຕອນລຸ່ມ ວັນທີ 11-13.07.2023

ທົດສອບອຸປະກອນswitchyard (TR, CB, CT, CVT, VT, LA, DS) ທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາດສະແລນ ວັນທີ 08 - 11.05.2023

ທົດສອບ Relay Protection ຂອງ generator, ໝໍ້ແປງ ແລະ ສາຍສົ່ງ 22kV ທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2023
ທົດສອບໝໍ້ແປງ Power transformer ທີ່ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ວັນທີ 01 ມີນາ 2023
ທົດສອບ Generator unit 1 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023
ທົດສອບ CB unit 2 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ ວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023
ທົດສອບ CT unit 2 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ວັນທີ 15 ທັນວາ 2022
ທົດສອບ VT unit 7 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2021
ທົດສອບໝໍ້ແປງ main unit 2 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ວັນທີ 15 ທັນວາ 2022
ທົດສອບ GCB unit 1&2 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ວັນທີ 14 ທັນວາ 2022
ທົດສອບ rotor unit 1 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022
ທົດສອບໝໍ້ແປງ main unit 1 ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 3 ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022