ພິທີເຊັນສັນຍາ PSA ກັບ ກຟຜ (EGAT) ສຳລັບ ການບໍລິການວຽກ O&M ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 (ໄລຍະທີ 1)

(ທາງຊ້າຍ) ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຫຼວງອາໄພ, ທ່ານ ບົວວັນ ຈັນສະຫວັດ, ທ່ານນາງ Tawiwan Danwilai ແລະ ທ່ານ  Wicharn Rattanamongkolsuk ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ PSA. ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2019,...